Zespół Retta:
Ogólnopolska Konferencja

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta zaprasza na konferencję pod tytułem „Nowości w diagnostyce i terapii dzieci oraz osób dorosłych z Zespołem Retta, zespołem Pitta-Hopkinsa oraz ze schorzeniami pokrewnymi”.

9 listopada 2019 r., w godzinach 9:00-16:00
Aula AWF w Poznaniu
00
DNI
00
GODZIN
00
MINUT
00
SEKUND
KUP BILET

Jest to pierwsze takie spotkanie w Polsce, podczas którego społeczność rodzin, opiekunów, terapeutów i lekarzy wspierających zarówno chorych na zespół Retta, jak i osoby cierpiące na zespół Pitta-Hopkinsa będzie mogła zapoznać się z najnowszymi danymi dotyczącymi terapii i leczenia swoich podopiecznych

Zaplanuj swój udział

Spotkanie z gronem polskich, a także zagranicznych lekarzy i terapeutów pozwoli nam zaprezentować możliwie jak najszersze spektrum wiedzy na temat procedur leczniczych, rehabilitacji oraz metod terapeutycznych mających na celu poprawę dobrostanu pacjentów.

Zarezerwuj swój pobyt

Konferencja odbędzie się 9 listopada (sobota) 2019 r. w godzinach 9:00-16:00 w Poznaniu. Już dziś zarezerwuj swój pobyt.

Dowiedz sie więcej

Nie zabraknie informacji o bardzo istotnej w życiu chorych komunikacji alternatywnej i wspierającej (AAC), ze szczególnym uwzględnieniem technologii eyetrackingu. Jest to o tyle ważne, że dzięki tej technologii możemy z nimi rozmawiać i potrafimy udowodnić potencjał inteligencji dzieci dotkniętych tymi schorzeniami.

Program konferencji
(9 listopad 2019r. Poznań)

 • Zapraszamy już od godziny 09.00

 • Powitanie wszystkich gości


  Prof. dr hab. Stanisław Kowalik
  - Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej

  Vice Prezes OSPOzZR Marek Piegat
  - prowadzący konferencję

 • Diagnostyka kliniczna zespołu Retta

  Dr n. med Jacek Pilch

  Zespół Retta jest sprzężoną z chromosomem X, postępującą chorobą neurodegeneracyjną i jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej u dziewcząt i kobiet. Występuje z częstością 1/10-15 tyś. kobiet. Choroba jest rozpoznawana przede wszystkim u osób płci żeńskiej, gdyż większość mutacji w genie odpowiedzialnym za chorobę jest letalna dla płodów męskich. Choroba może rozpoczynać się w różnym wieku i mieć różny przebieg kliniczny. Zasadniczo wyróżnia się 4 okresy choroby: przed regresem, okres regresu, pseudostacjonarny oraz okres z niemożnością poruszania się. Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny, niejednokrotnie trudno jest wysunąć podejrzenie zespołu Retta, zwłaszcza we wczesnej fazie choroby. Niezbędna jest zatem znajomość kryteriów klinicznych koniecznych do rozpoznania choroby lub je wykluczających. Przyczyną choroby są różne mutacje genu MECP2. U niektórych pacjentek diagnostyka genetyczna jest szczególnie trudna i wymaga zastosowania różnych technik molekularnych, dlatego niezmiernie ważna jest znajomość obrazu klinicznego. Jednym z istotnych objawów jest padaczka, która może być imitowana przez zaburzenia czynności pnia mózgu. Pacjentki z zespołem Retta powinny być poddawane wnikliwej diagnostyce neurologicznej, gdyż nie wszystkie pacjentki wymagają leczenia przeciwpadaczkowego. W trakcie wykładu zostaną przedstawione kliniczne kryteria diagnostyczne zespołu, formy kliniczne oraz różnicowanie.

 • Postępowanie terapeutyczne w głównych problemach zdrowotnych pacjentów z zespołem Retta

  Dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba

  Część problemów medycznych występujących u dziewczynek z zespołem Retta (RTT) wynika z zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Należą do nich: brak mowy, nieprawidłowy tor oddechowy, drgawki/padaczka, zgrzytanie zębami i zaburzenia snu. Niemniejszą rolę w prawidłowej aktywności dzieci z RTT odgrywa obecność innych problemów klinicznych pod postacią niedożywienia, zaparć, skoliozy i zaników mięśniowych. W prezentacji zostaną omówione główne sposoby ograniczania wpływu poszczególnych zaburzeń na obraz kliniczny zespołu, co powinno przekładać się na znacznie lepsze codzienne funkcjonowanie dziewczynek z RTT. Większa uwaga zostanie poświęcona nieomawianym w kolejnych prezentacjach problemom medycznym, m.in. żywieniowym i oddechowym.

 • Diagnostyczne i kliniczne międzynarodowe rekomendacje dla pacjentów z zespołem Pitta i Hopkinsa

  prof. Robert Śmigiel

  Zespół Pitt-Hopkinsa (PTHS) jest zaburzeniem neurorozwojowym, charakteryzującym się niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi cechami dysmorfii twarzy i znaczną dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego, szczególnie zaburzeniami regulacji oddychania i funkcji jelit. PTHS jest spowodowany wariantami w genie TCF4, który koduje białko będące czynnikiem transkrypcyjnym. Heterogeniczność kliniczna i molekularna oraz brak kryteriów diagnostycznych i klinicznych skłoniła grupę międzynarodowych ekspertów do ustalenia wytycznych dotyczących diagnostyki i opieki nad pacjentami z PTHS. W planowanej prezentacji autor przedstawi konsensus diagnostyczny i kliniczny dla PTHS. Ponadto przedstawione zostaną zalecenia dotyczące postępowania w konkretnych problemach zdrowotnych pacjentów z PTHS. Podkreślona zostanie potrzeba integracji opieki nad problemami fizycznymi i behawioralnymi pacjentów.

 • Molekularne podstawy zespołu Retta. Perspektywy terapii

  dr Justyna Cholewa-Wacław

  Zespół Retta jest wyniszczającym zaburzeniem neurologicznym, które występuje głównie u dziewcząt. Objawy rozwijają się stopniowo (1-2 lat) i obejmują utratę nabytego języka i zdolności motorycznych, drgawki, upośledzenie umysłowe i zachowania autystyczne. Zespół Retta jest jednym z najlepiej zrozumianych schorzeń należących do spektrum chorób autystycznych ze względu na znaną przyczynę genetyczną i dostępność doskonałych modeli zwierzęcych. Większość przypadków jest spowodowana spontanicznymi mutacjami w pojedynczym genie kodującym białko o nazwie MeCP2. Białko to jest obecne w dużych ilościach w komórkach układu nerwowego jako składnik chromatyny (materiał genetyczny zawarty w jądrze komórki). Wieloletnie badania nad MeCP2 sugerują, że odgrywa ono ważną rolę w wielu procesach komórkowych: regulacji transkrypcji, utrzymywaniu globalnej struktury chromatyny i syntezie białek. Jednakże nasza wiedza o tym, w jaki sposób MeCP2 wpływa na te procesy, jest daleka od pełnego zrozumienia. Pomimo niejasności w kwestii funkcji MeCP2, w 2007 roku wykonano krytyczny eksperyment w laboratorium Profesora Adriana Birda, w którym pokazano, że symptomy obserwowane w mysim modelu Zespołu Retta są odwracalne i cofają się po dostarczeniu do układu nerwowego chorej myszy w pełni funkcjonalnego białka MeCP2. Te badania pozwalają mieć nadzieję, że w przyszłości Zespół Retta u ludzi może stać się chorobą uleczalną. W pierwszej części wykładu omówione zostaną podstawowe wiadomości na temat funkcji komórkowej MeCP2, następnie w drugiej części przedstawiony zostanie pełny przegląd terapii rozwijanych w wielu laboratoriach na świecie i ich status kliniczny.

 • Przerwa kawowa

 • Padaczka u dzieci z zespołem Retta i zespołem Pitta - Hopkinsa. Rozpoznanie i leczenie – standardy, nowości i kontrowersje

  Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

  Napady padaczkowe w zespole Retta (ZR) stanowią istotny problem kliniczny i negatywnie wpływają na jakość życia dziewczynek, rodziców i opiekunów pacjentów. W zależności od opracowania dotyczą od 60 do 90 % chorych z ZR. Napady padaczkowe rozpoczynają się najczęściej w wieku od 2 do 3 lat a liczba ich wzrasta z wiekiem prowadząc do znacznego nasilenia objawów w okresie dojrzewania. W ZR mogą występować wszystkie rodzaje napadów padaczkowych, ale również występują zaburzenia napadowe nie padaczkowe. W badaniach video-EEG udowodniono, że tylko część epizodów napadowych zgłaszanych przez rodziców ma charakter padaczkowy. Opisywany jest również wcześniejszy początek padaczki w pierwszym roku życia w u dziewczynek z obrazem klinicznym ZR i mutacją w genie CDKL5. W leczeniu padaczki dziewczynek z zespołem Retta nieraz konieczne jest zastosowanie politerapii ze względu na lekooporność.

 • Aspekty zdrowia psychicznego osób z uwarunkowanymi genetycznie zespołami neurorozwojowymi

  Dr hab. n. med. Elżbieta Stawicka

  Kompleksowa ocena psychiatryczna pacjentów z ciężkimi zaburzeniami neurorozwojowymi stanowi ogromne wyzwanie. Ze względu na trudności diagnostyczne rozpoznanie choroby psychicznej stawiane jest stosunkowo rzadko, co skutkuje brakiem włączania odpowiednich oddziaływań terapeutycznych w tym leczenia farmakologicznego. Jednocześnie wiadomo, iż problemy zdrowia psychicznego znacząco wpływają na jakość życia pacjentów i ich rodzin. Autorka przedstawi profil najczęściej występujących u pacjentów z zespołem Retta zaburzeń behawioralnych i przegląd literatury dotyczący stosowanych do tej pory metod leczenia.

 • Aktualne trendy leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży.

  dr Paweł Grabala

  Deformacje kręgosłupa stanowią istotny problem egzystencjalny w populacji wieku rozwojowego, który może wywrzeć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu, oraz dorosłe życie. Deformacje kręgosłupa powstają w następstwie zadziałania wielu czynników, ale niektóre ich mechanizmy ciągle są nieznane, mimo postępowi technicznemu metod diagnostycznych, a leczenie pozostaje wyłącznie objawowe. Niezależnie od etiologii największym wyzwaniem współczesnej medycyny jest leczenie schorzeń kręgosłupa u najmłodszych pacjentów, w wieku od 1 do 10 r.ż. W tym przedziale wiekowym kręgosłup dziecka przechodzi wielką ewolucję rozwojową i wykazuje największy potencjał wzrostowy. Bardzo ważną sprawą jest właściwe leczenie, niezależnie od wieku, które będzie miało wpływ na całe przyszłe życie. Mimo, że charakter postępowania leczniczego jest zazwyczaj objawowy, możliwości stale się zmieniają wraz z rozwojem nowych technologii, leczenie operacyjne jest bardziej skuteczne i przyjazne.

 • Przerwa kawowa

 • Podstawy naukowe oraz praktyka z zakresu usprawniania ruchowego osób z Zespołem Retta

  mgr Dawid Kopoła

  • podstawy genetyczne do usprawniania ruchowego wg dr Erica E.J. Smeetsa oraz prof. dr Leopolda M.G. Curfsa
  • koncepcja 24/7 oraz badania naukowe nad rozwojem psychoruchowym dziewczynek wg dr Meir Lotana
  • rehabilitacja w praktyce, w oparciu o wiodące trendy w Europie – Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy.

 • AAC w zespole Retta - wyzwania i szanse na drodze do komunikacji

  mgr Katarzyna Łuszczak

  Komunikacja wspomagająca stanowi wyzwanie dla części Terapeutów i Rodzin osób z zespołem Retta. U podstaw tego zjawiska leży brak informacji o możliwościach ruchowych i percepcji osób z zespołem Retta oraz niemożność weryfikacji potencjału poznawczego standardowymi metodami. Ze względu na apraksję, zaburzenia integracji sensorycznej oraz liczne inne symptomy, wprowadzanie i poszerzanie systemu AAC wymaga, przede wszystkim, świadomości fizycznych ograniczeń jakie napotykają osoby dotknięte tym rzadkim zaburzeniem. Komunikacja wspomagająca może przyczynić się do poprawy jakości funkcjonowania, umożliwić edukację, zrozumienie emocji i nadać nową jakość relacjom.

 • Podsumowanie i Zakończenie

  prowadzący konferencję Marek Piegat

Sprawdź cenę

Liczba miejsc na naszej konferencji jest ograniczona, więc zachęcamy do wczesnej rezerwacji biletów. Dla każdej transakcji istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Cena
standardowa

170
 • Całkowity koszt udziału w konferencji
 • dla 1 osoby
WEŹ UDZIAŁ

Cena dla Członków Stowarzyszenia

120
 • Konieczny kod rabatowy
 • Znajdziesz go w mailu
WEŹ UDZIAŁ

UWAGA. Niższa cena biletu obejmuje wszystkich Członków OSPOzZR, którzy posiadają opłaconą składkę członkowską na rok 2019 oraz Członków Fundacji "Na Niebiesko". Jeżeli jesteś członkiem, a nie otrzymałeś kodu, skontaktuj się z nami.

Jesteś zainteresowany konferencją?

Organizujemy jedyną taką konferencję poświęconą rzadkim schorzeniom genetycznym. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych.

Nasi Partnerzy

Poznaj naszych prelegentów

Poniżej przybliżemy sylwetki naszych ekspertów, którzy wygłoszą swoje prelekcje w trakcie konferencji

dr Jacek Pilch

Specjalista pediatrii i genetyki klinicznej

Doktor nauk medycznych Jacek Pilch jest specjalistą w dziedzinie pediatrii i genetyki klinicznej. Od 1988 roku był pracownikiem Kliniki Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej, w ramach której zorganizował Pracownię Cytogenetyczną, a później również Poradnię Genetyczną. Od 2006 roku jest adiunktem Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, a obecnie Katedry i Kliniki Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych i rozdziałów w podręcznikach, oraz laureatem nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Jest członkiem towarzystw naukowych krajowych: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz międzynarodowych: Europejskiego Towarzystwa Cytogenetycznego i Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia AHC (Alternating Haemiplegia of Childhood).

dr Krzysztof Szczałuba

Lekarz specjalista genetyk

Doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Szczałuba jest lekarzem specjalistą w zakresie genetyki klinicznej. W roku 1998 ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, w latach 1999-2001 odbył staż podyplomowy na Uniwersytecie w Cincinnati w USA. W latach 2001-2012 pracował jako adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Od roku 2016 jest zatrudniony w charakterze konsultanta w zakresie genetyki klinicznej oraz lekarza Poradni Genetycznej w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od kwietnia 2017 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. Robert Śmigiel

Specjalista pediatrii, pediatrii metabolicznej, neonatologii i genetyki klinicznej.

Profesor Robert Śmigiel jest związany z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu od początku swojej pracy zawodowej. Staż i pierwsze lata pracy spędził w Klinice Chirurgii Dziecięcej, kolejno w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, w Katedrze Patofizjologii oraz Katedrze Genetyki. Specjalizację z pediatrii otrzymał w 2004 roku, specjalizację z genetyki klinicznej w 2008 roku, specjalizację z neonatologii w 2013 roku, specjalizację z pediatrii metabolicznej w 2017 roku. Od wielu lat jest lekarzem konsultującym z zakresu genetyki pediatrycznej we wszystkich oddziałach noworodkowych i pediatrycznych we Wrocławiu i Opolu. Założyciel Stowarzyszenia "WSPÓLNIE" www.wspolnie.org oraz Przewodniczący Zarządu Krajowego Fundacji "L`Arche"www.larche.org.pl

dr Justyna Cholewa-Waclaw

Pracownik naukowy w Zespole prof. Adriana Birda. Biolog

Rozpoczęła karierę naukową studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Międzywydziałowych Studiach Interdyscyplinarnych, w trakcie których miała okazję po raz pierwszy pracować w laboratorium Profesor Ireny Nalepy w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. Po otrzymaniu tytułu magistra w 2005 roku rozpoczęła pracę w grupie badawczej Profesor Carmen Birchmeier w Centrum Molekularnej Medycyny imienia Maxa Delbrucka w Berlinie, gdzie badała rozwój embrionalny układu nerwowego. Od 2012 pracuje w laboratorium Profesora Adriana Birda, gdzie bada podstawowe funkcje białka MeCP2, którego mutacje wywołują Zespół Retta. Dr Cholewa-Wacław pozostaje w kontakcie z organizacjami zajmującymi się rożnymi aspektami przyszłej terapii tego schorzenia.

dr Krystyna Szymańska

Specjalista neurologii dziecięcej

Kształciła się i przez wiele lat pracowała w Instytucie Matki i Dziecka, przechodząc przez kolejne szczeble drogi specjalizacyjnej i naukowej. Po odejściu z IMiDz zorganizowała, otworzyła i przez kilka lat była Kierownikiem Oddziału Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Marszałkowska 24. W 2015 roku, Rada Naukowa WUM przyznała dr K. Szymańskiej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Dr Szymańska od początku swojej pracy zawodowej zajmowała się tematyką wczesnych zaburzeń neurorozwojowych u dzieci. Aktualnie pracuje w Samodzielnej Pracowni Neurodiagnostycznej w SPDSK , ul Żwirki i Wigury oraz jest pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. neurologii dziecięcej w woj. mazowieckim.

dr Elżbieta Stawicka

Specjalista psychiatrii dziecięcej

lekarz, psychiatra dzieci i młodzieży, obecnie w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, następnie pracowała jako asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie, w 2014 roku obroniła pracę doktorską. Obecnie jest członkiem zespołu Pracowni Neurodiagnostyki DSK w Warszawie oraz pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponieważ od kilku lat zajmuje się przede wszystkim opieką nad pacjentami z zaburzeniami neurorozwojowymi współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Retta.

dr Paweł Grabala

Specjalista ortopedii i traumatologii, ortopeda dziecięcy, chirurg kręgosłupa

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Odbył liczne staże w najlepszych klinikach chirurgii kręgosłupa na świecie, m. in. w Mayo Clinic, Washington University of Saint Louis, Arkansas Children’s Hospital, Thomas Jefferson University of Philadelphia, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children in Wilmington, Rady Children’s Specialists of San Diego, Children’s Hospital Los Angeles, Seattle Children’s Hospital, Boston Children’s Hospital (Harvard Medical School of Medicine). Szkolił się pod kierunkiem najlepszych i najbardziej znanych chirurgów kręgosłupa na świecie: prof. Lawrence Lenke (Columbia University, New York), prof. David Skaggs (Children’s Hospital Los Angeles), prof. Alexander Vaccaro (Thomas Jefferson University of Philadelphia), prof. Richard McCarthy (Arkansas Children’s Hospital), prof. Ilka Helenius (Medical University, Turku, Finlandia). Jest członkiem elitarnych, międzynarodowych towarzystw naukowych: • North American Spine Society, • AO Spine North America, • Polish Society of Spinal Surgery, • Scoliosis Research Society, • EUROSPINE. Od sierpnia 2017 jest członkiem Zarządu Global Spine Outreach Scoliosis Research Society. Jako jeden z pierwszych w Polsce zastosował leczenie skolioz o wczesnym początku u najmłodszych techniką magnetycznych prętów rosnących, a w III 2019 roku po raz pierwszy w Polsce (jako piąty Ośrodek w Europie) wykonał operację skoliozy idiopatycznej techniką bez spondylodezy (VBT – Vertebral Body Tethering). Współpracuje z najlepszymi Ośrodkami Chirurgii Kręgosłupa w USA. Jest koordynatorem wieloośrodkowych badań klinicznych (m.in. z Mayo Clinic, Washington University of St. Louis, Alfred duPont Children’s Hospital) dotyczących leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa. Ciągle rozwija wiedzę i umiejętności, by jak najlepiej pomagać dzieciom z ciężkimi deformacjami kręgosłupa.

mgr Dawid Kapoła

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2007r. zaangażowany w pracę z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi. Terapeuta koncepcji PNF oraz MAES. Uczestnik konsultacji neurologicznych dla osób z Zespołem Retta, prowadzonych przez neurologów z Maastricht University Medical Centre, dr Erica E.J. Smeetsa oraz prof. dr Leopolda M.G. Curfsa. Uczestnik konsultacji fizjoterapeutycznych oraz konferencji dotyczącej usprawniania ruchowego osób z Zespołem Retta prowadzonych przez dr Meir Lotana. Od 2016r. ściśle współpracujący z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Retta odnośnie programu rehabilitacyjnego oraz usprawniania ruchowego w Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy.

mgr Katarzyna Łuszczak

Pedagog specjalny, logopeda, trener umiejętności miękkich

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ukończyła specjalizację w zakresie psychologii edukacji na Universidad De A Coruna w Hiszpanii Od 13 lat zajmuje się komunikacją wspomagającą i alternatywną oraz technologią wspomagającą Prowadzi terapię logopedyczną, konsultacje i superwizje w zakresie wdrażania zaawansowanych technologicznie systemów komunikacji w Polsce i Chorwacji. Członek komitetu programowego i wykładowca jednej z największych na świecie konferencji dotyczących komunikacji wspomagającej i alternatywnej ATAAC w Zagrzebiu w latach 2017 - 2019 Wykładowca Letniej Szkoły Technologii Wspomagającej i Komunikacji alternatywnej i wspomagającej (ATAAC Summer School) w Zadarze.

Miejsce konferencji

Ogólnopolska Konferencja dotycząca diagnostyki i terapii w zespołach Retta, Pitta - Hopkinsa oraz pokrewnych odbędzie się 9 listopada 2019 r. (sobota) w Poznaniu, na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Akademia Wychowania Fizycznego PoznańPolska

Dojazd z dworca PKP:
tramwaj linii: 3,12,16,18 (przystanek docelowy: AWF)

Dojazd z lotniska:
Autobus 159 (przystanek docelowy: Rondo Kaponiera) + tramwaj linii 2, 6,12 (przystanek docelowy: AWF)

ZNAJDŹ TRASĘ
Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich użycieRozumiem